970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូចម្រៀងនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️
គុណភាពវីដេអូ [Quality 1080p]

រឿង (Movie): The big boss
ចំរៀង (Song): ប្រាថ្នាគេតែចង់ក្បែរអូន (Wish Someone but Want you )
អ្នកចំរៀង (Artists): Meaz Dimozz ft Alex
Video Creators: TaeSkor Remix

ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនល្អទើបមិនយកអ្នកណា មិនចង់អោយគេឈឺផ្សាដោយសាររូបខ្ញុំទេ ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សខុសគេ គ្មានពេលទំនេរ ជួបមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឯកាត្រូវការអ្នកមើលថែរ តែមនុស្សដែលខ្ញុំលួចស្នេហ៏មិនមែនរូបនាងទេ ព្រោះនាងជាមនុស្សខុសគេមិនចេះអីទេ ក្រៅពីប្រច័ណ្ឌរករឿងយកឈ្នះរៀងខ្លួន

ព្រោះតែខ្ញុំនេះមិនល្អទើបមិនស្នេហ៏អ្នកណាមិនចង់អោយគេនេះឈឺផ្សារដោយសារតែរូបខ្ញុំទេ នាងជាមនុស្សស្រីខុសគេមនុស្សល្អតែមិនចេះអីទេ ជាមនុស្សដែលពូកែរករឿង ប៊ិនតែរករឿងឈ្លោះព្រោះតែនាងខុសគេ ឯមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នា ជាមនុស្សស្រីដែលពូកែសិក្សា ជាមនុស្សស្រីដែលមិនចេះឆ្មើងឆ្មៃ ហើយនាងសុភាពរាបសារ ចេះគោរពចាស់ទុំ ហើយចេះស្រលាញ់គោរពម៉ាក់ប៉ា មនុស្សស្រីបែបនេះណាស្រលាញ់នាងទៅមិនខុសទេ

ដឹងថារៀមរាមានចិត្តលើអូន ព្រោះរូបអូនជាស្នេហ៏ដំបូងតែម្នាក់ទេ…
តែមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមិនមែនអូនទេ អូនជាមនុស្សស្រីខុសគេតែគួរអោយក្នាញ់ អូនគួរអោយស្រលាញ់ គួរអោយខ្នក់ក្នាញ់ ឲ្យចាញ់នឹងសម្រស់ស្រី ឲ្យបងសូមទោសផងណាដែលប្រាថ្នាគេតែចិត្តបងផ្ញើរមាសមេជាយូរមកហើយ មិនចង់បានអ្វីទៀតឡើយ ក្រៅពីរស់នៅក្បែរស្រីជារៀងរហូត៕
————————————————————————————————————————-

I know I’m bad, So I do not want anyone. I don’t want to somebody get hurt because of me, because I’m a different person I have no time to meet people I love, I know I lonely and need someone to care for me. But the girl that I crush on is not her, because she is a different person, unknown anything besides jealous of each other.

Because of me, I’m not good, I do not love anyone cause don’t want to someone get hurt. she is a different woman, she a good people but not know anything she just a person who is quarrelsome, annoying because of her Different people. The girl that I want would be good in study she is gentle, mature, respectful, and love her family, That’s right to love a girl like this.

I Know that I have feelings for you because you are the first love …
But the person I want is not you. you are difference from another girl but so lovely and cute and beauty too. I am sorry, that the girl that I Wish to want is not you but my heart is be long to you now I don’t wants anything just living close to you forever and ever.
______________________________________________________________________

Khnom deng tha khnom min la-or terb min yok neak na min jong oy ke cheu phsa doay sa roub khnom te prous khnom jea monus khos ke kmean pel tum ne joub monus de khloun srolanh khnom deng tha khnom eak ka trov ka neak merl thae Tae monus de khnom louch sne min man roub neang te prous neang jea monus khos ke min jes ey te krav pi pro chan rok reung yok chhneas reang khloun

Prous tae khnom nis min la-or terb min sne neak na min jong oy ke nous cheu phsa doy sa tae roub khnom te neang jea monus srey khos ke monus la-or tae min jes ey te jea monus de phou kae rok reung phen tae rok reung chlous prous tae neang khos ke ae monus de khnom pra-thna jea monus srey dae phou ke sek sa jea monus srey de min jes chmerng chmai hery neang sopheap reab sa jes roarob jas tum hery jes srolanh mak pa monus srey beb nis na srolanh neang tov min khos te

Deng tha ream ra mean chet ler oun prous roub oun jea sne dome boung tae mneak te

Tae monus de khnom pra thna min men oun te oun jea mnous srey khos ke tae kour oy khnanh oun kour oy srolanh kour oy khnork khnanh oy janh neng som ros srey oy bong somtus pong na de pra thna ke tae chet bong pnher meas mee jea you mok hery min jong ban avey teat lerng krav pi rous nov kbae srey jea reang ro-hot

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *