970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូចម្រៀងនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️

រឿង (Drama): Dragon day you’re dead
បទចម្រៀង (Song): ដឹងទេថានឹក (you know that? I miss)
អ្នកចម្រៀង (Artists): KDo P Sand
Video Creators: TaeSkor Remix

មួយជីវិតគិតចង់នៅក្បែរ មើលថែរថ្នាក់ថ្នមស្នេហ៏អូន តែស្ងួនអូនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយ ចិត្តបងចង់ប្រាប់នឹកណាស់អូនអើយ ចង់ប្រែវេលាថយក្រោយ មកឲ្យយើងដូចគ្រាមុន ទឹកភ្នែកស្រក់ទាំងមិនដឹងខ្លួន គ្រប់ពេលដែលនឹកអូន ទាំងស្ងួនមិននៅក្បែរបង

អាចបានទេចម្លើយមាសមេអូនវិលត្រលប់ ក៏ព្រោះតែបង នឹក ខ្លាំងណាស់ មករកស្នេហ៏ដែលធ្លាប់នៅក្បែរធ្លាប់តែថ្នមបី យើងឃ្លាតគ្នាយូរហើយថ្លៃ ពេលនេះចង់ឲ្យចរណៃនៅក្បែរបង

ទឹកភ្នែកស្រក់ទាំងមិនដឹងខ្លួន គ្រប់ពេលដែលនឹកអូន ទាំងស្ងួនមិននៅក្បែរបង..
__________________________________________________________________

All of my life I thought that I want to stay beside you, to care and treat you but you have been leave, in my mind it want to told you that i miss you so much. want to turn back the time back to us as before. My Tear it come and I unconsciously why? whenever i miss you
and you so far from me.

Can or Can’t? If i want you back because I miss you miss so much. I miss the love that ever has and care, We have been stay away from each other for along time. Now i want you stay beside me.

My Tears it comes and I don’t know why? whenever i miss you
and you so far from me..
_____________________________________________________________________

Mouy ji-vit kit jong nov kbae merl thae thnak thnom sne oun tae s’goun oun trov khleat chgeay chet bong jong prab nek nas oun ery jong prae ve-lea thoy kroy mok oy yerng doch krea mun tek pnek srok teang min deng khloun srob pel dae nek oun teang s’goun min nov kbae bong

Arc ban te chom-lery meas mee oun vel tro-lob kor prous tae bong nek khlang nas mok rok sne dae thlob nov kbae thlob tae thnom bey yerng khleat knea you hery thlai pel nis jong oy pi-sey oun nov kbae bong

Tek pnek srok teang min deng khloun krob pel de nek oun teang s’goun min nov kbe bong

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *